موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران
417372

گل میخهای برشی یا گل میخهای کلاهک دار


گل میخهای برشی یا گل میخهای کلاهک دار

یکی دیگر از روشهای متعدد برای افزایش ظرفیت باربری دالها ویا جلوگیری از وقوع برش پانچ استفاده گل میخهای برشی است. این سیستم شامل گل میخهای پیش ساخته فلزی با یک صفحه دایره ای شکل در هردو انتها میباشد که روی یک نوار فولادی که فواصل گل میخها را تنظیم میکنند؛ قرار دارد.میلگردهای مصرفی از نوع ساده یا آجدار هستند و بصورت قطری از مرکز ستون معمولا" با زاویه کمتر از45 درجه آرایش می یابند.قطر گل میخها بین10-25 میلیمتر وارتفاع انها بسته به محاسبات مربوطه 120 میلیمتر یا بیشترمیباشد. 
 
 
 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
492879

تکنولوژی کفشک ستون


تکنولوژی کفشک ستون

Column Shoes

 

 

امروزه به دلایل متعدد ومشکلات خاص کارگاهی وحتی محدودیتهای زمانی مجبور به استفاده از تکنولوژی های خاصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی هستیم. یکی از این تکنولوژیها ؛ کفشک ستون میباشد.این تکنولوژی یکی از راههای موثروکاربردی برای اتصال ستون بتنی به فونداسیون میباشد.برای این اتصال از بولتهای پرمقاومت استفاده میشوند(Rebar Anchor Bolts).

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
1110358

سازه های فراساحلی


سازه هـای فرا ساحلی

Offshore structureS 

 

سازه های فراساحلی ؛ سازه هایی هستند که در نواحی دور از ساحل و در اعماق مختلف ودر اشکال مختلف وبا هداف مشخص ساخته نصب میشوند.از انواع این سازه ها میتوان به برجهای انتقال امواج ماکرویو ؛ تولید انرژی ؛ وسکوهای نفت وگاز وسکوهای انتقال وفراورده های هیدرو کربوری رانام برد. طراحی و ساخت ونصب سازه های دریایی با توجه بشرایط ویژه محیط وبارگذاریهای مربوطه ؛ در رده پیشرفته ترین مساعل مهندسی قرار گرفته ودرحال حاضر مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف آن ؛ از جمله بحث خستگی این سازه ها تحت بارهای ناشی از موج وجریانهای دریایی در حال انجام است..
انواع سازه های دریایی عبارتند از: ریگهای حفاری ؛ سکوهای وزنی؛ سکوهای ثابت ؛ سکوهای با پایه کششی ؛ سکوهای نیمه غوطه ور.
تجهیزات مکانیکی و الکتریکی وابزار دقیق روی این سکوها نیز متناسب با کاربری انها متفاوت میباشد.درایران بیشتر از سکوهای ثابت استفاده میشود.
 
 
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...! 
 
 

ادامه مطلب
381857

محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند


محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند

 

 

  1. اتصال بال به جان تیر باید درکل طول پیوسته بوده و اجزائ مقطع تیر در ناحیه پیوند باید نسبت عرض بضخامت را بصورت مقاطع فشرده لرزه ای ارضا کنند.

  2. وجود تکیه گاه جانبی کافی در طول تیر ضروری است.

  3. تعبیه هرگونه سوراخ متوالی یا سوراخ دسترسی درطول تیر پیوندکه موجب خدشه در رفتارشکل پذیرآن میشود مجاز نیست.( بسیار مهم)

  4. در ناحیه تیر پیوند از هرگونه تغییر مقطع ناگهانی در بال و جان تیر اجتناب کرد.

  5. جان تیر پیوند باید از یک ورق واحد تشکیل شده باشد.

  6. وصله اجزاء تیر بصورت مستقیم جوشی یا غیر مستقیم در ناحیه تیر پیوند مجاز نمیباشد.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
547973

توضیحات کلی درباره ورق پیوستگی و ورقهای مضاعف


توضیحات کلی درباره ورق پیوستگی و ورقهای مضاعف

 

 

  •   ورق مضاعف : 
 
ناحیه ای از جان ستون که محصور بین امتداد بالهای تیر و یا ورقهای اتصال بالهای تیر به ستون وامتداد بالهای ستون میباشد را چشمه اتصال میگویند که در تصویر بالا شما میتوانید مشاهده کنید. زمانی که اتصال تیر به ستون بصورت صلب باشه؛ جان ستون تحت اثر نیروی برشی و فشاری قرار خواهد گرفت.در اینحالت جان ستون میبایست بتنهایی نیروهای اعمالی مذکور را تحمل نماید. اگر نیروی برشی موجود از ظرفیت برشی جان ستون بیشتر باشد در اینحالت میبایست جان ستون را با ورق، تقویت نمود. این ورق تقویتی درواقع همان ورق مضاعف نامیده میشود که ابعاد و ضخامت ان با محاسبه بدست می اید. اتصال ورقهای تقویتی با جوش گوشه یا جوش شیاری میباشد.
 
 
دامه مطلب را دنبال کنید...!
 

ادامه مطلب