موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: مقالات

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

1110358

سازه های فراساحلی


سازه هـای فرا ساحلی

Offshore structureS 

 

سازه های فراساحلی ؛ سازه هایی هستند که در نواحی دور از ساحل و در اعماق مختلف ودر اشکال مختلف وبا هداف مشخص ساخته نصب میشوند.از انواع این سازه ها میتوان به برجهای انتقال امواج ماکرویو ؛ تولید انرژی ؛ وسکوهای نفت وگاز وسکوهای انتقال وفراورده های هیدرو کربوری رانام برد. طراحی و ساخت ونصب سازه های دریایی با توجه بشرایط ویژه محیط وبارگذاریهای مربوطه ؛ در رده پیشرفته ترین مساعل مهندسی قرار گرفته ودرحال حاضر مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف آن ؛ از جمله بحث خستگی این سازه ها تحت بارهای ناشی از موج وجریانهای دریایی در حال انجام است..
انواع سازه های دریایی عبارتند از: ریگهای حفاری ؛ سکوهای وزنی؛ سکوهای ثابت ؛ سکوهای با پایه کششی ؛ سکوهای نیمه غوطه ور.
تجهیزات مکانیکی و الکتریکی وابزار دقیق روی این سکوها نیز متناسب با کاربری انها متفاوت میباشد.درایران بیشتر از سکوهای ثابت استفاده میشود.
 
 
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...! 
 
 

ادامه مطلب
381857

محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند


محدودیتهای اجرایی تیر درناحیه پیوند

 

 

  1. اتصال بال به جان تیر باید درکل طول پیوسته بوده و اجزائ مقطع تیر در ناحیه پیوند باید نسبت عرض بضخامت را بصورت مقاطع فشرده لرزه ای ارضا کنند.

  2. وجود تکیه گاه جانبی کافی در طول تیر ضروری است.

  3. تعبیه هرگونه سوراخ متوالی یا سوراخ دسترسی درطول تیر پیوندکه موجب خدشه در رفتارشکل پذیرآن میشود مجاز نیست.( بسیار مهم)

  4. در ناحیه تیر پیوند از هرگونه تغییر مقطع ناگهانی در بال و جان تیر اجتناب کرد.

  5. جان تیر پیوند باید از یک ورق واحد تشکیل شده باشد.

  6. وصله اجزاء تیر بصورت مستقیم جوشی یا غیر مستقیم در ناحیه تیر پیوند مجاز نمیباشد.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...! 


ادامه مطلب
37896

اثر امواج مختلف بر سازه زیر زمینی


اثر امواج مختلف بر سازه زیر زمینی

 

 

با توجه به بررسی امواج زلزله در فصل چهارم، امواج زلزله دارای انواع مختلفی است که هر کدام از این امواج تاثیر خاص خود را بر سازه زیر زمینی اعمال می‌کند.
 
  • امواج فشاری: 
امواج فشاری PW، معمولا همراه با امواج برشی افقی HSW می‌باشند.HSW مولفه قائم و PW مولفه محوری امواج فشاری می‌باشد.PW بر روی سازه‌های زیر زمینی فشار و کشش طولی ایجاد می‌کند در حالی که HSW سازه خاکی را به جنبش جانبی وادار میکند.HSW اثر جدی بر روی سازه‌های بلند دارد ولی تاثیر چندانی بر روی سازه های زیر زمینی ندارد. تونلها و سازه‌های زیرزمینی طولی انعطاف پذیر، بر اساس انعطافپذیری اتصال حلقوی بر اثرات امواج HSW فائق می‌ایند.PW سریعترین موج انتشار یافته از زلزله است. بنابراین اولین موجی است که ساختگاه سازه خاکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
 
ادامه مطلب را دنبال کنید...!
 

ادامه مطلب
50056

مودهای خرابی لوله های مدفون در اثر زلزله


مودهای خرابی لوله های مدفون در اثر زلزله

 

 

برخی از حالات خرابی در لوله ها و تکیه گاه هاي مربوطه در اثر زلزله، شناخته شده تر هستند که این حالات، که به عنوان مودهاي خرابی نامیده می شوند، در لوله هاي سطحی و مدفون تفاوت دارند. به همین علت در دو بخش، مود خرابی در لوله هاي سطحی و مدفون بررسی می شوند. 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...!


ادامه مطلب
69261

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی


اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

 

سیستم اصلی قاب :
سیستم قاب فولادی در تحمل بارهای مختلف زنده ، برف، بار، زلزله و بارهای جرثقیل در ساختمانهای صنعتی نقش اصلی را ایفا می كند. سیستم قاب فولادی معمولا” از اعضایی با مقطع متغیر و دارای اتصالات صلب تشکیل می شوند. این اعضا به صورت توام تحت تاثیر نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند.

لاپه ها:
بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند. مقطع لاپه ها به صورت I شكل می باشند. توصیه می شود حداكثر تغییر مكان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از 1/200 طول دهانه كمتر باشد.
میل مهارهای عرضی:
میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یكدیگر متصل می كنند میل مهارها كه عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می كنند :
:: نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می كنند.
:: لاپه ها به عنوان مهار جانبی از كمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می كند.
:: دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را كاهش می دهد.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب