موبایلتو شارژ کن

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران

محمد آنلاین | وبسایت ویژه مهندسین عمران: اخبار عمران

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

480397

سقف کُرمیت


سقف کُرمیت 

در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود.. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.. تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند. پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند


ادامه مطلب
64798

نواع ترکها دریک تیربتنی با رفتارالاستیک دراثرعمل توام برش وخمش


نواع ترکها دریک تیربتنی با رفتارالاستیک دراثرعمل توام برش وخمش

 

 

1-ترکهای برشی جان:این ترکها درناحیه ای ازتیررخ میدهد که تنش برشی تقریبا خالص وجودداشته باشد.نواحی نزدیک به تکیه گاههای دوسر ساده؛ نواحی مستعدی برای وقوع این نوع ترکهاست.زاویه این ترکها45 درجه بوده ودرعمق جان مقطع تشکیل شده وازپایین یابالا قابل مشاهده نیست.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
58570

توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي


توزيع نيروي زلزله درساختمانهاي بنايي

 

 

نيروي اينرسي ناشي از زمينلرزه به جرم سازه وارد ميشود.در ساختمانهاي بنايي جرم در ديوارهاوسقف متمركزاست.
درسازه هاي بنايي ديوارها به دودسته عرضي وبرشي تقسيم ميشوند.
ديوارهايي كه درجهت اعمال نيروي زمينلرزه قراردارند ديوارهاي برشي يا طولي و انهايي كه عمودبر جهت نيرو قراردارند ديوارهايي عرضي ناميده ميشوند.
باتوجه به اينكه نيروي اينرسي بصورت ساده شده قابل تجزيه به دومولفه عمودبرهم ميباشند لذاهرديواري درحين زمينلرزه هم بصورت برشي وهم بصورت عرضي عمل ميكند.نيروهاي اينرسي وارده به جرم سقف ،بدليل سختي ديوارهاي برشي به آنها منتقل شده وازطريق ديوارهاي برشي به پي انتقال مي يابد،البته بخشي ازنيروي وارده به ديواربرشي بصورت مستقيم به پي منتقل ميشود. امابخش ديگري از نيروهاي اينرسي به جرم ديوارهاي عرضي واردميشوند.تكيه گاه هر ديوار عرضي، شامل سقف وديوارربرشي مجاور ميباشدكه نيروي وارده به ديوار عرضي مجددا“ به سقف وسپس به ديوار برشي منتقل شده واز انجا مستقيما“ به پي منتقل ميشود.
بنابراين اصلي ترين عنصر مقاوم هرساختمان بنايي در برابر زمينلرزه،ديوارهاي برشي هستند كه نيروهاي جانبي رابه پي منتقل ميكنند.

 

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب
514674

کلاهک شمع یا سرشمع


کلاهک شمع یا سرشمع

 


برای توزیع بار ازیک یا چند ستو ن به شمعهای طراحی شده جهت انتقال بار به لایه های زیرین خاک از"کلاهک شمع"یا "سرشمع"استفاده میشود.کلاهک شمع بایداز ابعاد کافی برخوردار باشد تابتواند فاصله ای راکه بین شمعها رعایت میشود پوشش دهد. همکاران محترم توجه داشته باشند که طراحی ومحاسبه سرشمعهامانند طراحی یک تیر ویا یک صفحه است که از پایین تحت بارهای متمرکز شمعها وازبالا تحت بار متمرکز ستون قرار گرفته است.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 

ادامه مطلب
54844

شکست برشی ستون در اثر زلزله


شکست برشی ستون در اثر زلزله

 

شكست ناشي از ستون كوتاه:
يكي از نكات مهم دررفتار لرزه اي سازه ها توجه به پديده ستون كوتاه ميباشد.اين پديده ميتواند باعث نامنظمي شديد درتوزيع نيرو درستونهاي طبقه وهمچنين ممكن است منجر به پيچش شود.البته درسازه هاي بنايي نيز اين پديده تعريف ميشود چراكه خواسته ياناخواسته برخي ازقسمتهاي يك سازه بنايي به دليل شرايط خاص پلان معماري بصورت سيستم اسكلت دار اجرا ميشود. نمونه بارز آن اجراي تير وستون در قسمت اپن آشپزخانه ميباشد..
اما درمورد ستونهاي بتني بعلت جذب نيروي زياد،ستون در برش شكست شديدي ميبيند. با كوتاه شدن يك ستون ، سختي آن افزايش مي يابد ودر نتيجه نيروي جانبي بيشتري جذب ميكند. از آنجا كه اين ستون نميتواند نيروي مورد نظر را تحمل كند در نيرويي معادل مقاومت خود شكسته ميشود.

 

ادامه مطلب را دنبال کنید...

 


ادامه مطلب